ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μετά την ίδρυση του ομίλου το 1929, αυτό είναι μέρος του πρώτου έντυπου καταστατικού που τυπώθηκε το 1930.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»

———————–

Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία αρχικά «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμό 2374/1929 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Το καταστατικό του σωματείου, που εγκρίθηκε με την πιο πάνω απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς, αφού τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις 92/1938, 2369/1953, 700/1972, 222/1977 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και 2431/2000 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Ιδρύεται στον Πειραιά αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ».

2.Το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί ως διακριτικό τα αρχικά γράμματα της επωνυμία του «Ν.Α.Σ.».

3.Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του μεταφρασμένη στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Το σωματείο έχει έδρα τον Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1.Σκοπός του σωματείου είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και η επίδοση και η αγάπη προς την θάλασσα και τα αγωνίσματα αυτής.

2. Η επίτευξη του σκοπού του σωματείου επιδιώκεται µε την αξιοποίηση του υπάρχοντος αθλητικού δυναµικού του, µε τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και τη συμμετοχή των αθλητών του στους αγώνες. µε την οργάνωση εορτών, εκδρομών και διαλέξεων, µε τη δημιουργία και λειτουργία γυμναστηρίων, ασκητηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, µε την ίδρυση εντευκτηρίου αθλητών και µελών, με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, µε την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε ημεδαπά αθλητικά σωματεία, αθλητικές Ομοσπονδίες και ενώσεις, με Αθλητικές Αρχές του Κράτους και γενικά µε κάθε νόμιμο και ηθικό µέσο που είναι πρόσφορο για την επίτευξη του σκοπού.

3.Το σωματείο έχει περιοριστικά τον πιο πάνω σκοπό.

Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό, χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η ανάμιξη του σωματείου µε οποιοδήποτε τρόπο στην πολιτική.

4.Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται µόνο από τις διατάξεις του παρόντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα σωματεία.

5. Το σωματείο καλλιεργεί και λειτουργεί τα αθλητικά αγωνιστικά τμήματα της κωπηλασίας του κανόε καγιάκ και της ιστιοπλοΐας. Κατάργηση αθλητικών τμημάτων γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ίδρυση άλλων, Ολυμπιακών ή µη, µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Το σωματείο μπορεί να γίνει µέλος υπερκείμενων ενώσεων, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων µε έναν αντιπρόσωπό του που είναι ο Πρόεδρός του ή άλλο μέλος με δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται. Την απόφαση για την πιο πάνω εκπροσώπηση παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ο αναπληρωτής του αντιπροσώπου, που πρέπει επίσης να συγκεντρώνει τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Διορισμός αντιπροσώπου του σωματείου σε υπερκείμενη Ένωση ή Ομοσπονδία µε άλλο τρόπο, εκτός από τον πιο πάνω, απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΘΛΗΤΕΣ – ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο, τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό.

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες κατηγορίες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με πρόταση των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε μέλη ή μη του σωματείου, τα οποία έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του σωματείου.

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

2. Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ.:

α) Αίτησης του ενδιαφερομένου.

β) Πρότασης δύο (2) μελών του σωματείου για την εγγραφή του υποψήφιου μέλους, που επισυνάπτεται στην αίτηση.

γ) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει εκάστοτε.

Επίσης απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο σωματείο, ολόκληρου του ποσού της ετήσιας συνδρομής και των τυχόν εκτάκτων εισφορών που έχουν αποφασιστεί από την τελευταία Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εκδώσει απόφαση μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του

προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους.

Δεν απαιτείται η πρόταση των πιο πάνω δύο (2) μελών, προκειμένου περί εγγραφής αθλητών που ανήκαν στο σωματείο και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη (1η) έως όγδοη(8η) νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη (1η) έως τρίτη (3η) νίκη σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς αγώνες ή πανελλήνιους αγώνες.

Τα μέλη, ύστερα από πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

3. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής και το ποσό του δικαιώματος της εγγραφής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όταν ένα μέλος του σωματείου καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία που είναι απαιτητή η συνδρομή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του αποστείλει συστημένη επιστολή, δίνοντας σ’ αυτό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για την τακτοποίηση της υποχρέωσής του . Αν, μετά την παρέλευση της πιο πάνω χρονικής προθεσμίας, το μέλος δεν τακτοποιήσει την υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει το μέλος αυτό, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

5.Μέλη που έχουν διαγραφεί μέσα στην τελευταία πενταετία από την αιτία εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να επανεγγραφούν, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το σύνολο των οφειλομένων συνδρομών και των τυχόν εκτάκτων εισφορών. Στην περίπτωση αυτή επανακτούν τον αριθμό μητρώου και τα δικαιώματα τα οποία είχαν πριν από τη διαγραφή τους.

6. Τα μέλη του σωματείου έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το παρόν καταστατικό και οι διατάξεις της αθλητικής και σωματειακής νομοθεσίας και έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τη συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές στο σωματείο, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν, στους τυχόν Εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου, με τις αποφάσεις των οργάνων αυτού και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και να συμβάλλουν ενεργά με κάθε δυνατό τρόπο το σωματείο στην επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΘΛΗΤΕΣ

1.Αθλητές του σωματείου θεωρούνται οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας, που εκδίδεται από την αθλητική Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος και οι οποίοι έχουν ενεργό αθλητική δραστηριότητα. Η ενεργός δραστηριότητα του αθλητή του σωματείου προκύπτει από τις ειδικές καταστάσεις αθλητών, εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο , που υποβάλλουν οι έφοροι των αθλητικών τμημάτων στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου για κάθε άθλημα ή και κατά τη διάρκεια αυτής. Βάσει των πιο πάνω καταστάσεων ενημερώνεται το Βιβλίο Μητρώου Αθλητών.

2.Οι αθλητές έχουν όσα δικαιώματα τους απονέμονται από το νόμο, το παρόν καταστατικό και από τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς του σωματείου.

3.Οι αθλητές, όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους δραστηριότητα και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν μέλη στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2725/1999). Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο, εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού και εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.

4.Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωματείου, εφόσον δεν διατηρεί Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών, δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από το σωματείο στους αθλητές του, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 2725/1999.

5.Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Το δελτίο υγείας, με μέριμνα του σωματείου, θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή του και τηρείται από τον αρμόδιο έφορο, ο οποίος μεριμνά για την κατά νόμο ιατρική θεώρηση και ανανέωση του δελτίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου ή ν’ ασκούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα προβλεπόμενα κωλύματα και οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στο άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2858/2000, με το άρθρο 20 παρ. 12 του ν. 2947/2001, με το άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του ν. 3057/2002, με το άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 3479/2006 και με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4049/2012. Δηλαδή:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα

ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη σωματείου, εφόσον αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.

στ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο εάν το σωματείο καλλιεργεί άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

2. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

3. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του σωματείου τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτού, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Πόροι του σωματείου είναι:

α. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών και των μελών μετά σκάφους. Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται στα μέλη μόνο με απόφαση της Γ.Σ.

β. Συνδρομές ελιμενισμού φιλοξενουμένων σκαφών.

γ. Διάφορες εισπράξεις από εορτές και εκμετάλλευση του εντευκτηρίου.

δ. Οι επιχορηγήσεις( κρατικές, δημοτικές, αθλητικών ομοσπονδιών κλπ.)

ε. Οι δωρεές ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, χρήση χώρων διαφήμισης, εκδηλώσεις κλπ.

2. Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Δ.Ο.Ε., να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του σωματείου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο και αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δε γίνονται δεκτές.

3. Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των τυχόν αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. αυτού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

4. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).

5. Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν.

6. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατίθενται υπέρ των σκοπών του, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, υπέρ των σκοπών του. Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών απλώς και μόνο για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων.

7. Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Το σωματείο δεν μπορεί να ορίζει το πιο πάνω αντίτιμο στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων.

8. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του σωματείου σε άλλο αθλητικό σωματείο ή η μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων των δύο σωματείων (άρθρ. 33 παρ.3 του ν. 2725/1999).

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η Διοίκηση του σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη αυτού.

2. Το σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και επτά Συμβούλους.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε συνέρχεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν πάλι υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτόκολλου παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.

Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ. δεν μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του ιδίου Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται εξ (6) τουλάχιστον από τα μέλη του, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε: 1) Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων με την ψήφο του να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί. 2) Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές το πολύ και, εφόσον υπάρξει πάλι ισοψηφία, με απόφαση του Δ.Σ. η ψηφοφορία είτε μετατρέπεται σε φανερή είτε αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, εκτός των περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας αυτού, για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος και εκτός

άλλων περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και στο νόμο.

6. Το Δ.Σ. μπορεί ν’ απονέμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις , όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και συμφέρον για το σωματείο.

7. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη, αλλά δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

8. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ., που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες.

9.Η ιδιότητα του μέλους είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. ,όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

10. Σύναψη δανείου μεταξύ του σωματείου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση, που τυχόν γίνει, είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

11. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής , που αρχίζει από την εκλογή του.

12. Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του σωματείου, μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση, προπονητές, υπαλλήλους, τεχνικούς συμβούλους και άλλο τεχνικό ή μη προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα:

α) Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού (δικαστικώς και εξωδίκως) και είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί άμεσα στο Δ.Σ. τις ενέργειες που κάνει κάθε φορά.

β) Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς επίσης και τις έκτακτες που ζητούνται να γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται στο παρόν.

γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει αυτές, εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

δ) Υπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.

ε) Εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας του σωματείου.

β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του σωματείου.

γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου του σωματείου και του Αρχείου.

δ) Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου.

ε) Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και κάθε έγγραφο που αποφασίζει το Δ.Σ.

στ) Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της Γραμματείας του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα:

α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου και Περιουσίας του σωματείου και των διπλότυπων αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του σωματείου.

β) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των πληρωμών.

γ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης.

δ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του σωματείου τα χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία. Το προηγούμενο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά.

ε) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει

αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα.

στ) Ενεργεί τις αναλήψεις των χρημάτων με απόφαση του Δ.Σ.

ζ) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό.

η) Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και λοιπών εισφορών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη.

θ) Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις του σωματείου στις Τράπεζες.

ι) Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σ’ όλες τις αρμοδιότητές του ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Σύμβουλοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΦΟΡΟΙ

Το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου, ορίζει με απόφασή του Εφόρους αθλητικών τμημάτων και άλλων τομέων, όπως Έφορο Υλικού, Έφορο Κωπηλασίας, Έφορο Κανοε-Καγιάκ, Έφορο Ιστιοπλοΐας, Έφορο Εντευκτηρίου, Έφορο Λιμένα και Ερασιτεχνικής Αλιείας. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από το Δ.Σ. Η θητεία τους είναι μονοετής , που μπορεί να ανανεώνεται.

ΑΡΘΡΟ 15

ΒΙΒΛΙΑ

1.Το σωματείο τηρεί τα πιό κάτω βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα με στοιχεία β και γ βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Αυτά συντάσσονται από το Γραμματέα της Γ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το μεν με στοιχεία β Βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ., το δε με στοιχεία γ από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

Όλα τα πιό πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.

ε) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του σωματείου.

στ)Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.

2.Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Επίσης τηρούνται και όσα άλλα βιβλία προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις νόμων, που θεωρούνται από τα προβλεπόμενα απ’ αυτές όργανα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Την Πειθαρχική εξουσία ασκεί το Δ.Σ. σε όλα τα μέλη του σωματείου και στους αθλητές που παραβιάζουν το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου, που ενεργούν πράξεις επιβλαβείς για το σωματείο και που γενικά συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις αντίθετα με όσα υπαγορεύουν οι νόμοι, η ευπρέπεια και η δεοντολογία του αθλητισμού.

2.Οι ποινές επιβάλλονται, αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση σε απολογία του υπό κατηγορία μέλους και είναι οι ακόλουθες:

α)Έγγραφη επίπληξη.

β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) χρόνια εισόδου στο σωματείο και συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.

γ) Αποβολή από μέλος του σωματείου.

Ειδικά στους αθλητές, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής ποινές:

α) Έγγραφη επίπληξη

β) Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες και προπονήσεις.

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα αθλητών του σωματείου.

3.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για επιβολή ή όχι ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι αποφάσεις περί διαγραφής υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται, με σχετική απόδειξη έγγραφης παραλαβής, στο μέλος που είχε παραπεμφθεί και ισχύουν από την κοινοποίησή τους.

4.Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με αποβολή είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές του κανονικά μέχρι τη λήξη του προσωρινού αποκλεισμού στην πρώτη περίπτωση και μέχρι την έγκριση της αποβολής του από τη Γ.Σ. στη δεύτερη.

5.Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα μέλος του Δ.Σ., αυτό δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ή μη ποινής σ’ αυτό.

6.Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές ισχύουν από την διαβίβαση του στην οικεία Ομοσπονδία ή από την επικύρωσή τους από το Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας, αν προβλέπεται τέτοια επικύρωση από την Ομοσπονδία και την κοινοποίηση της διαβίβασης ή επικύρωσης, κατά περίπτωση, στους αθλητές που τιμωρήθηκαν.

7.Τα λοιπά θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και τις διαβαθμίσεις τους, την πειθαρχική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με αυτά ζήτημα μπορούν να ρυθμίζονται με Πειθαρχικό Κανονισμό, που θα συμπεριλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

1. Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για κάθε θέμα που θέτει το Δ.Σ., καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αρμοδιότητας άλλου οργάνου που θα τεθεί στην κρίση της, ύστερα από σχετική απόφασή του και μετά την αναγραφή του ζητήματος στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. ασκεί και την εποπτεία στα άλλα θέματα του σωματείου και έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των οργάνων αυτών, όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανότητα για τακτική διαχείριση, ουσιώδη παράβαση του καταστατικού, πρόταση μομφής κλπ). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.

2. Σύγκληση Γ.Σ.

Η σύγκληση Γ.Σ., Τακτικής ή Έκτακτης, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη, τα οποία προσκαλούνται με συστημένη επιστολή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, προκειμένου για Τακτική και πριν από οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, προκειμένου για Έκτακτη. Η πρόσκληση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ., καθώς επίσης τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και την ημερομηνία τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων. Η πρόσκληση για την Γ.Σ. αναρτιέται επίσης στα γραφεία του σωματείου.

3. Τακτική και Έκτακτη Γ.Σ.

Οι Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου είναι Τακτικές και Έκτακτες και αποτελούνται από τα μέλη του σωματείου.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους συγκαλείται μια Τακτική Γ.Σ.

Η τακτική Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:

α) Να κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ. και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη.

β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.

γ) Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

δ) Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη, δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.

ε) Να εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.

στ)Να κρίνει κάθε άλλο θέμα, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση του καταστατικού.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, όταν το αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την απόφαση του Δ.Σ..

4. Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη του σωματείου (μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), τα οποία ασκούν κατά τη Γ.Σ. όσα δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Καταστατικό. Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα πρόσωπα φέρουν τον τίτλο του επιτίμου μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. με το δικαίωμα του λόγου.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 23 του παρόντος και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, για να συνεδριάσει έγκυρα η Γ.Σ. και να ληφθεί νόμιμη απόφαση, απαιτείται να παρίσταται ο μισός αριθμός συν ένας των ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά μέσα σε οχτώ (8) το πολύ ημέρες με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσος και να είναι ο αριθμός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου, με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 23 του παρόντος. Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις σύγκλησης της Γ.Σ. μπορεί να αποσταλεί μια και μόνο πρόσκληση στα μέλη.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις στο παρόν και στο νόμο, για τις οποίες προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. είναι φανερές και γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει. Μυστική ψηφοφορία γίνεται, όταν το θέμα αναφέρεται σε εκλογές, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα. Στις ψηφοφορίες συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του σωματείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Απόφαση σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για Γ.Σ. δεν μπορεί να ληφθεί.

5. Πρόεδρος και γραμματέας Γ.Σ.- Πρακτικά

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη Πρόεδρος, για τη διεύθυνση των εργασιών αυτής και Γραμματέας, για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.Κάθε τρίτο έτος και στο πρώτο τρίμηνο αυτού ,τα μέλη της Τακτικής Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία, εκλέγουν από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, νέο Διοικητικό Συμβούλιο από έντεκα (11) μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, καθώς επίσης νέα Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θεωρείται ότι πετυχαίνει για οποιοδήποτε αξίωμα από τα παραπάνω (ως μέλος του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής) το μέλος που παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός 11 για το Δ.Σ. και 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη

συμπλήρωση του αριθμού 3 για το Δ.Σ. και 1 για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.

Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία υποψηφίων δεν εκλεγούν ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι, γιατί δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε νέα Γ.Σ. και μόνο για την κάλυψη των θέσεων των υποψηφίων που δεν εκλέγηκαν.

Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι έντεκα (11) το πολύ σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρείς (3) το πολύ σταυρούς για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος που ψηφίζει σημειώνεται σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή.

3.Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλει: α) να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του σωματείου πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες από τη Γ.Σ. που θα συγκληθεί, β) να έχει τακτοποιήσει τις προς το σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις και γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Δ.Σ. την επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων συνέρχεται και αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, συντάσσεται και αναρτιέται στα γραφεία του σωματείου πίνακας που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας φέρει τον αριθμό απόφασης του Δ.Σ., τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου. Ίδιος πίνακας αναρτιέται και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

4.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που ανακηρύχτηκαν υποψήφιοι.

5. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και κάθε είδους ψηφοφορία στη Γ.Σ. επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών, απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Οι αρχαιρεσίες και θέματα για τα οποία διενεργείται μυστική ψηφοφορία γίνονται με τη μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και τα οποία εκλέγονται από τα μέλη της Γ.Σ. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για τη διενέργεια αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Όταν λήξει η ψηφοφορία, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψηφίων σε εκλόγιμη θέση ή ισοψηφίας των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών

αντίστοιχα. Ανάλογα ενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται για άλλα θέματα για τα οποία διενεργείται μυστική ψηφοφορία. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της.

3.Ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να οριστεί για τις αρχαιρεσίες του σωματείου δικαστικός αντιπρόσωπος, εφόσον ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου (Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης) κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες. Ο ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες στο σωματείο γίνεται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. ή είκοσι (20) τουλάχιστον μελών του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. οποτεδήποτε. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή, αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, και σε Έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής του. Ο τύπος , τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προυπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού . Ο προϋπολογισμός του σωματείου καταρτίζεται ως την 30ή Σεπτεμβρίου.

2.Το σωματείο έχει υποχρέωση να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο ειδικός αυτός απολογισμός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του γενικού απολογισμού του σωματείου. Ο ειδικός απολογισμός, με το γενικό απολογισμό και τον ισολογισμό, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:

Στις περιπτώσεις που το σωματείο λαμβάνει συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη των 2.934,70 Ευρώ, μπορεί, αντί απολογισμού, να υποβάλλει, διά των νομίμων εκπροσώπων του, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε σε αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.

3.Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται από το Δ.Σ. και υποβάλλονται στη Γ.Σ. για την κρίση και απόφαση αυτής για έγκρισή τους.

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν

αναλυτικά όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του σωματείου.

4.Ο προϋπολογισμός του σωματείου είναι ετήσιος. Καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα έσοδα του σωματείου προς τους περιγραφόμενους στο άρθρο 7 του παρόντος πόρους και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η προσφορά υπηρεσιών της εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας , των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας, καθώς και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας, τα ευεργετήματα του νόμου και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-

1.Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού και διάλυσης του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2.Το σωματείο διαλύεται επίσης όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10) και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου , η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για να διατεθεί σε αθλητικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Το σωματείο μπορεί να συγχωνεύεται με άλλο ή άλλα αθλητικά σωματεία ή τμήματα άλλων σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, για τη συγχώνευση αθλητικών τμημάτων άλλου ή άλλων αθλητικών σωματείων (συγχώνευση μέσω απορρόφησης), απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του σωματείου και όχι τροποποίηση καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρήσουν από το σωματείο . Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς, για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των Αθλητικών του Τμημάτων, των εγκαταστάσεών του και γενικότερα του σωματείου, που εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι πιο πάνω κανονισμοί, δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.

  2. Το σωματείο και τα φυσικά πρόσωπα αυτού που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές (άρθρο 131 παρ. 1 του ν. 2725/1999).

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές στα διάφορα αθλητικά τμήματα ή στους επί μέρους τομείς από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για το διορισμό τους στις Επιτροπές. Οι Επιτροπές υπάγονται στο Δ.Σ. , το οποίο προσδιορίζει τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες αυτών.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του σωματείου, ανακηρύσσονται δωρητές του σωματείου τα πρόσωπα που προσφέρουν στο σωματείο υλική ενίσχυση 10.000 Ευρώ τουλάχιστον και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν υλική ενίσχυση 35.000 Ευρώ τουλάχιστον. Τα ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

1.Το σωματείο έχει ίδια σφραγίδα κυκλική. Αυτή φέρει περιμετρικά την επωνυμία του σωματείου «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» και την πόλη της έδρας του «ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ», ενώ εσωτερικά απεικονίζεται, στο μέσον μια άγκυρα και τα γράμματα «Ν» και «Σ» δεξιά και αριστερά αυτής.

2.Το σωματείο έχει ειδικό σήμα για τη σημαία, τα σκάφη, τα έντυπα, τον ιματισμό των αθλητών κλπ., που καθορίζεται απ το Δ.Σ.

3. Τα χρώματα του σωματείου είναι το μπλε και το άσπρο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις των σχετικών με τον αθλητισμό και τα σωματεία νόμων που ισχύουν κάθε φορά.

  2. Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο παρόν και στο νόμο ειδικών περιπτώσεων .

  3. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ., αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό, για την πλήρη εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και για να καταστεί αυτό αρτιότερο, πληρέστερο και λειτουργικότερο, εγκρίθηκε σήμερα ……2014 από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, που συγκλήθηκε ειδικά για την τροποποίηση του παρόντος. Το καταστατικό θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε τροποποίηση άρθρου του καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Comments are closed