ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ι.Ι Αποτελούν περιουσία του Ομίλου και πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλα τα μέλη και τους αθλητές.

Ι.2 Μέλος ή αθλητής που συλλαμβάνεται να προκαλεί φθορές ή καταστροφές, να παραβιάζει θύρες ή να επιφέρει τροποποιήσεις στην κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ομίλου, πέραν της αποκατάστασης οποία οφείλει να πραγματοποιήσει δι’ ιδίων εξόδων αντιμετωπίζει και τις ποινές από της απλής επιπλήξεως, προσωρινού αποκλεισμού από αγώνες, προπονήσεις, έως και της οριστικής διαγραφής, όπως ορίζει και το Καταστατικό του Συνδέσμου. Της περιπτώσεως αυτής εξαιρούνται οι αποδεδειγμένα αθέλητες και φυσιολογικές φθορές που προκαλούνται κατά την διάρκεια προπόνησης ή αγώνων. Αλλά και στην περίπτωση αυτή οι αθλούμενοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή φθορών.

Ι.3 Οι αθλητές οφείλουν με δική τους ευθύνη, να διατηρούν το χώρο των αποδυτηρίων καθαρό και ευπρεπή, να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει στην αθλητική τους ιδιότητα, να αγαπούν και να σέβονται ους συναθλητές τους και να τηρούν απόλυτα τις οδηγίες του προπονητή τους, του αρμόδιου εφόρου και του αρχηγού αποστολής για τις εκτός Πειραιώς μετακινήσεις τους.

Ι.4 Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν τα σκάφη ή τις βάρκες του Ομίλου για προπόνηση ή αγώνες χωρίς την συγκατάθεση του προπονητή. Υποχρεούνται δε κατά την διάρκεια της προπόνησης στη ξηρά ή στη θάλασσα να υπογράψουν στο βιβλίο παρουσίας εξόδου – εισόδου στα αποδυτήρια, ώρα απόπλου κατάπλου αν προπονηθούν στη θάλασσα, καθώς και το όνομα του παρευρισκόμενου υπευθύνου.

Ι.5 Δεν αποτρέπεται σε οποιοδήποτε μέλος να χρησιμοποιεί τα αθλητικά σκάφη ή σκάφη συνοδείας του Ομίλου εκτός αν του έχει δοθεί σχετική εντολή από τον αρμόδιο έφορο ή προπονητή.

Ι.6 Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να παίρνουν εξαρτήματα από άλλα σκάφη προς συμπλήρωση του εξοπλισμού του σκάφους τους, παρά μόνο με εντολή του προπονητή και μόνο σε περίπτωση απολύτου ανάγκης. Κάθε σκάφος θεωρείται χρεωμένο στον αθλητή που το χρησιμοποιεί που είναι και υπεύθυνος για την απώλεια οποιουδήποτε εξαρτήματος………. Εξαρτήματα αντικαθιστάται μόνο μετά την παράδοση του παλαιού στον προπονητή ή τον αρμόδιο έφορο.

Ι.7 Οι αθλητές οφείλουν να κάνουν καλή και όχι άσκοπη χρήση των φώτων, του θερμοσίφωνα και του νερού και να φροντίζουν πριν την αποχώρηση τους από τα αποδυτήρια να κλείνουν τους σχετικούς διακόπτες για να αποφεύγεται η άσκοπη διαρροή που είναι επιζήμια για τον όμιλο.

Ι.8 Κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει στις προπονήσεις ή αγώνες δυσχεραίνοντας έτσι το έργο του προπονητή εκτός αν του ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα από τον ίδιο τον προπονητή ή τον αρμόδιο έφορο.

Ι.9 Οποιοδήποτε μέλος θέλει, μπορεί να χρησιμοποιεί με απόλυτη ευθύνη του, και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τον προπονητή, το γυμναστήριο για σωματική του άσκηση , αλλά με την απαραίτητη προϋπόθεση να η δυσχεραίνεται η προπόνηση των αθλητών.

Ι.10 Οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν οι αθλητές μπορούν να το συζητούν με τον προπονητή ή με τον αρμόδιο έφορο ο οποίος και θα εισηγείται στο Δ.Σ για την λύση του.

ΙΙ. ΛΙΜΑΝΙ

ΙΙ.1 Προυποθέσεις έγκρισης θέσεως ελλιμενισμού σκάφους

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί από το Δ.Σ σε οποιονδήποτε που ζητάει θέση στο χώρο του λιμανιού που ελέγχεται από τον όμιλο είναι ο αιτών να είναι τακτικό μέλος. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί θέση σε υποψήφιο μέλος, αν δεν εκκρεμεί αίτηση τακτικού μέλους για ελλιμενισμό.

β) Η σειρά προτεραιότητας παραχώρησης θέσης ελλιμενισμού στη ράδα είναι η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από το Δ.Σ. του Ν.Α.Σ. Η αίτηση με αύξοντα αριθμό πρωτοκόλου θα εγκρίνεται, εφ’ όσον είναι συμβατή η προϋπόθεση η διάσταση σκάφους/θέση, στη πρώτη συνεδρία του Δ.Σ από την κατάθεση της. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας αίτησης που πληρούν τον όρο σκάφος/θέση τότε προηγείται η αίτηση του παλαιότερου μέλους.

γ) Ως προς την ακριβή θέση πρόσδεσης λαμβάνεται υπ΄’οψη το είδος και το μέγεθος του σκάφους. Η ακριβή θέση πρόσδεσης προτείνεται από τον αρμόδιο έφορο λιμένος στο Δ.Σ και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

δ) Ο χρόνος ελλιμενισμού του σκάφους είναι απεριόριστος, εκτός αν συντρέχει κάποιος λόγος της παραγράφου ΙΙ.3.

ΙΙ.2 Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκαφών – ευθύνες Ομίλου

α) Ο Όμιλος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν κλοπή, φθορά, βλάβη, ζημιές από κακοκαιρία ή από άλλα σκάφη που ελλιμενίζονται στο χώρο του.

β) Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους οφείλει να συντηρεί επιμελώς το σκάφος του ώστε να είναι αξιόπλοο, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα παρακείμενα σκάφη, και να αποφεύγει την ρύπανση του λιμένος και του χώρου του Ομίλου. Για τυχόν αθέλητες ζημιές ή ρύπανση υπεύθυνος απέναντι του Ομίλου και κάθε τρίτου είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους.

γ) Αν κάποιο σκάφος παρουσιάζει επικίνδυνη κλίση ή υπάρχει κίνδυνος βύθισης ή προκαλεί ζημιές στα άλλα σκάφη και δεν είναι εφικτή η επί τόπου αποκατάσταση του, και δεν είναι δυνατή η ειδοποίηση του ιδιοκτήτη , τότε εξουσιοδοτεί τον έφορο λιμένος να απομακρύνει το σκάφος, οι δε δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

δ) Όταν το σκάφος απουσιάζει περισσότερες από 7 ημέρες από το λιμάνι ο ιδιοκτήτης του πρέπει να γνωστοποιεί στην Γραμματεία του Ομίλου την ημερομηνία αναχώρησης και της επιστροφής του, 3 ημέρες πριν ώστε η θέση του να διατίθεται αυτό το χρονικό διάστημα για την φιλοξενία περαστικών σκαφών προς όφελος οικονομικό του Ομίλου. Ο έλεγχος και η αποκατάσταση τυχούσης ζημιάς στα ρεμέντζα της θέσης επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του φιλοξενούμενου σκάφους. Με το παρόν ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους εξουσιοδοτεί το Δ.Σ του Ομίλου να απομακρύνει το σκάφος του από την θέση φιλοξενίας αν επιστρέψει απρόβλεπτα το σκάφος στο οποίο ανήκει η θέση.

ε) Αλλοδαποί , μέλη του Ομίλου , ιδιοκτήτες σκαφών υποχρεούνται να γνωρίζουν στον Όμιλο την διεύθυνση τους καθώς και τον εκπρόσωπό τους, μέλος του Ομίλου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για το σκάφος και θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Ν.Α.Σ.

στ) Απαγορεύεται η πόντιση άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου εκτός ειδικών συνθηκών κακοκαιρίας. Η ασφάλιση λιμενισμού (πρυμνοδέτηση, πρώρα) θα γίνεται με μόνιμα αγκυροβόλια τα οποία θα ποντίζονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

ζ) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ο προβλήτας του Ομίλου καθώς και το κατάστρωμα του κρηπιδώματος του υπήνεμου μώλου που εκτείνεται προς το πράσινο φανάρι για εργασίες συντήρησης σκάφους στην ξηρά. Επιτρέπεται μόνο α) η ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών που ελλιμενίζονται σε θέση του Ομίλου β) η έκτακτη ανέλκυση σκάφους που κινδύνευσε να βυθιστεί και η απομάκρυνση του.

η) Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οποιουδήποτε είδους σκάφους στο λιμενοβραχίονα καθώς και στην οδό προσπέλασης που οδηγεί προς αυτόν. Κάθε σκάφος που κατά παράβαση εγκαταλείπεται , θα απομακρύνεται με φροντίδα του έφορου λιμένος.

θ) Για την εγγραφή του σκάφους ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει το έγγραφο εθνικότητας του σκάφους και το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους το οποίο και θα ανανεώνεται με την λήξη του.

ι) Απαγορεύεται μέλος του ΝΑΣ να ελλιμενίζει στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου πλέον του ενός σκάφους.

κ) Όταν ιδιοκτήτες ενός σκάφους είναι πλέον του ενός και το σκάφος πουληθεί, άσχετα αν είναι στο μώλο ή στη ράδα, η θέση παραμένει στα παλαιότερο μέλος εκ των ιδιοκτητών.

ΙΙ.3 Απομάκρυνση σκάφους από το χώρο του Ομίλου – Εναλλαγή θέσεων

α) Όταν το μέλος παραιτηθεί ή διαγραφεί.

β) Όταν το μέλος πουλήσει το σκάφος του, οπότε και οφείλει να ενημερώσει το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο παλαιός ιδιοκτήτης διατηρεί την θέση του αν μέσα σε διάστημα 12 μηνών αγοράσει νέο σκάφος, ακριβώς ιδίων διαστάσεων για την ίδια θέση στην προβλήτα (μώλο) και την λιμενολεκάνη (αρόδου) και του δίδεται παράταση 6 μηνών κατά την κρίση του Δ.Σ. Αν μετά την παρέλευση των χρονικών ορίων δεν φέρει σκάφος θα τηρείται η παλαιότης μέλους στην αίτηση νέας θέσης.

γ) Της περιπτώσεως (β) εξαιρείται η μεταβίβαση σκάφους σε συγγενή μέχρι του πρώτου βαθμού συγγενείας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μεταβιβάζεται.

δ) Όταν το σκάφος δεν κινείται για μια τριετία ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της εκάστοτε Απόφασης ή του Νόμου, τότε το Δ.Σ καλεί τον ιδιοκτήτη και του υποδεικνύει να μετακινήσει το σκάφος σε νέα θέση του Ομίλου αρόδου.Εφόσον εντός 12 μηνών από την μετακίνηση του στη ράδα, το σκάφος αρχίζει να κινείται τότε επιστρέφει σε θέση στον μώλο.

ε) Εναλλαγή θέσεων μπορεί να γίνει μεταξύ δύο μελών κατόπι κοινής συμφωνίας, και κατόπιν αιτήσεως αυτών προς το Δ.Σ του Ομίλου και εγκρίσεως της αιτήσεώς τους υπ΄αυτού.

στ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης σκάφους ελλιμενιζόμενου στον προβλήτα του Ομίλου, χάσει την θέση του για διάφορους λόγους, η θέση δίνεται από το Δ.Σ στο παλαιότερο μέλος του οποίου το σκάφος βρίσκεται εκτός προβλήτας (μώλος) στη λιμενολεκάνη και πληρεί τον όρο διάσταση σκάφους / θέσης.

ζ)Το Δ.Σ έχει το δικαίωμα μετά από πρόταση του Εφόρου Λιμένος και για την ορθολογική λειτουργία του λιμένος να προβεί σε αλλαγή θέσεων είτε για σκάφη στο μώλο είτε στη λιμενολεκάνη εφ όσον ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των σκαφών και με έξοδα του Ομίλου.

η) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών στις εξόδου των αθλητικών τμημάτων (ιστιοπλοϊκό – κωπηλατικό – κάνοε καγιάκ)

θ) Ορίζεται η θέση των λέμβων εξυπηρετήσεως των σκαφών στην ράδα.

ι) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων στους λιμενοβραχίονες του Ομίλου για χρονικό διάστημα πέραν των (5) πέντε ημερών.

κ) Σε περίπτωση που γίνουν έργα στο λιμάνι οι ιδιοκτήτες των σκαφών είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν τα σκάφη τους για όσο χρονικό διάστημα γίνονται τα έργα και αφού έγκαιρα ειδοποιηθούν από το Δ.Σ. Το Δ.Σ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια συνδρομής των απομακρυθέντων σκαφών με προσδέσεις πάνω σε άλλα σκάφη του Ομίλου ή φιλοξενία σε αδελφούς Ομίλους.

λ) Επιτρέπεται η φιλοξενία σκαφών στο χώρο του Ομίλου, εάν υπάρχουν θέσεις, είτε από τακτικά μέλη είτε από ξένους.

μ) Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (βάρκα ΝΑΣ, ρεύμα, νερό) θα καταβάλλονται τα παρακάτω ποσά:

1. Ρεύμα: Τα σκάφη που είναι συνδεδεμένα ε τα pillars ρεύματος θα καταβάλουν μηνιαίως το ποσό που αντιστοιχεί στους kwh από τους αντίστοιχους μετρητές απί 0,20 ευρώ / kwh.

2. Νερό: Τα σκάφη ετησίως θα καταβάλουν 20 ευρώ ανά σκάφος για την κατανάλωση νερού. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί υπερκατανάλωση τότε θα χρεώνεται το σκάφος με επιπλέον m3 νερού επί 6 ευρώ/ m3.

3. Για τον κοινόχρηστο φωτισμό κάθε σκάφος θα χρεώνεται ετησίως με πάγιο 15 ευρώ.

ΙΙ.4 Οικονομικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκαφών.

α) Ετήσια συνδρομή μέλους με σκάφος:

α1) Η θέση στο μόλο (πρυμνοδέτηση) υπολογίζεται και τιμολογείται ως το εμβαδό της έκτασης που καταλαμβάνει ένα σκάφος δηλαδή:

Ολικό Μήκος (m) x Μέγιστο Πλάτος (m) = m^2 x 8.50 euro/m^2

Σε περίπτωση πλαγιοδέτησης η τιμή προσαυξάνεται κατά 50%

α2) Η θέση στη ράδα υπολογίζεται και τιμολογείται σύμφωνα με το μήκος του σκάφους δηλαδή:

Ολικό Μήκος (m) x 28.00 euro/m.

β) Η εγγραφή σκάφους για ελλιμενισμό είναι:

Ολικό Μήκος (m) x Μέγιστο Πλάτος (m) = m^2 x 140 euro/m^2

  • Τα σκάφη που ελλιμενίζονται στη ράδα καταβάλουν το 50% της εγγραφής και όταν λάβουν θέση στο μώλο καταβάλουν το υπόλοιπο 50% όπως θα ισχύει τότε.

  • Σε περίπτωση αλλαγής του σκάφους με μεγαλύτερο ο ιδιοκτήτης καταβάλλει τη διαφορά εγγραφής. Όπως θα ισχύει τότε.

  • Σε περίπτωση διερχόμενου σκάφους , αυτό πληρώνει το διπλάσιο της παραπάνω οριζόμενης τιμής ελλιμενισμού μόνιμου σκάφους και μέχρι 90 ημέρες το χρόνο.

  • Ο Τιμοκατάλογος με απόφαση του Δ.Σ. θα ανανεώνεται κάθε χρόνο το μήνα Δεκέμβριο και θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

ΙΙ.5 Χρήση Κρηπιδωμάτων – Ανελκύσεις

α) Επί του υπάρχοντος χώρου του Ν.Α.Σ. επιτρέπεται η ανέλκυση και άμεση απομάκρυνση από το χώρο του λιμένος σκαφών ιδιοκτησίας μελών του Ομίλου ταμειακώς εν τάξει, χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Ο χρόνος παραμονής του σκάφους στη ξηρά περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την απομάκρυνση του ώστε να καθίσταται δυνατή η εξυπηρέτηση περισσοτέρων μελών.

Εν πάση περιπτώσει ο χρόνος αυτός δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των 5 ημερών, για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο εκάστου έτους, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 7ης Ιανουαρίου εκάστου έτους ο χώρος παραμένει καθαρός λόγω της εορτής των Θεοφανείων.

Για τους μήνες Ιούνιο μέχρι και Δεκέμβριο ο χρόνος παραμονής θα καθορίζεται από τον Όμιλο σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες.

β) Για τον καθορισμό της ημερομηνίας ανελκύσεως ενός σκάφους, αρμόδιος είναι ο Έφορος Λιμένος του Ομίλου, ο οποίος καθορίζει την σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σειρά υποβολής της σχετικής γραπτής αίτησης.

γ) Οι ιδιοκτήτες σκαφών τα οποία βρίσκονται στη ξηρά για να απομακρυνθούν εκτός του χώρου του λιμανιού είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν καθημερινά για τον καθαρισμό του χώρου τον οποίο χρησιμοποιούν.

ε) Στο χώρο του Ν.Α.Σ. επιτρέπεται η ανέλκυση σκαφών μέχρι ολικού μήκους 42 ποδών το πολύ και τούτο για λόγους ασφαλείας.

III Καθαριότητα και ώρες κοινής ησυχίας

α) Απαγορεύεται η λειτουργία κινητήρων των σκαφών στις ώρες κοινής ησυχίας, οι ραδιοεπικοινωνίες, οι συντηρήσεις σκαφών και οι πρόκληση θορύβου, σύμφωνα με τις εκάστοτε συναφείς ισχύουσες αστυνομικές διατάξεις.

β) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη στους χώρους του λιμανιού δοχείων με βενζίνη ή πετρέλαιο, καθώς και φιαλών υγραερίου έστω και κενών.

γ) Δεν επιτρέπεται η με οποιαδήποτε τρόπο ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου των εγκαταστάσεων του Ομίλου, τα δε απορρίματα θα μεταφέρονται από τους κατόχους στον ειδικό κάδο απορριμμάτων.

Μέλος του Ομίλου που θα αποθέσει τα απορρίμματα εκτός κάδου ή ρυπαίνει τους ανωτέρω χώρους θα υφίστανται τις συνέπειες των διατάξεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

IV Πειθαρχικό Συμβούλιο

α) Συνιστάται τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα ορίζεται από το Δ.Σ με τριετή θητεία, και ένα αναπληρωματικό μέλος.

β) Παράπτωμα που θα υποπίπτει στην αντίληψη οιουδήποτε μέλους υποχρεούται να καταγγείλει το παράπτωμα στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει την παραπομπή του ή όχι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

γ) Το Π.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα και να εκδώσει απόφαση η οποία είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. Το υπό κρίση μέλος εφ’ όσον διαφωνεί δικαιούται προσφυγής μέσω του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.

δ) Οι επιβαλλόμενες ποινές σε παρεκτρεπόμενα μέλη είναι:

– Απλή επίπληξη

– Χρηματικές ποινές από 20 ευρώ έως 100 ευρώ. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης υλικών ή ζημιάς εγκαταστάσεων του Ομίλου απαιτείται και η πλήρης αποκατάστασή του.

– Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων εισηγείται το Π.Σ. στο Δ.Σ. τον βάσει του καταστατικού προσωρινή ή οριστική αποβολή, το οποίο και αποφασίζεται.

Γενικά

α) Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν και να προστατεύουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ομίλου. Καθένας καθίσταται υπεύθυνος για την ηθελημένη ή αθέλητη φθορά των πραγμάτων του Ομίλου.

β) Τα μέλη ανάλογα με τις δυνατότητες τους πρέπει να προσφέρουν αφιλοκερδώς κάθε δυνατή βοήθεια στον Όμιλο, όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ. ή οποτεδήποτε κρίνουν μόνοι τους ότι πρέπει να προσφέρουν.

γ) Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα των χώρων του Ομίλου και να μη τους ρυπαίνουν.

δ) Δεν επιτρέπεται στο χώρο του Ομίλου η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

ε) Τα μέλη που συνοδεύονται στους χώρους του Ομίλου από άτομα μη μέλη, συγγενείς ή φίλους είναι υπεύθυνα για τις οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες αυτών που αντιβαίνουν στον Κανονισμό.

στ) Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Ομίλου να χρησιμοποιούν τα πλωτά μέσα του Ομίλου, εκτός των λέμβων που χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση και επιστροφή στα σκάφη της λιμενολεκάνης. Επιστρέφοντας οφείλουν να δένουν με ασφάλεια αυτές στα υπάρχοντα ‘’ρεμέτζα’’ και φέρουν ακέραια την ευθύνη για τυχόν βλάβη αυτών από αμέλεια τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση να εισηγείται την μετατροπή ενός άρθρου ή την προσθήκη ενός νέου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού προσαρμοσμένος στα άρθρα του και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. αν το κρίνει αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο Καταστατικό και να προβεί στη νόμιμη διαδικασία δημοσιεύσεως του.

Comments are closed